loading...

瀏覽產品 & 服務

獨立主機

獨立主機

選擇最適合您的計劃方案

獨立主機入門版

HK$10,000 / 年繳
4 vCPU Cores
12 GB RAM
1T SSD Harddisk
100 TB Traffic

獨立主機普通版

HK$15,000 / 年繳
8 vCPU Cores
16 GB RAM
1T SSD Harddisk
100 TB Traffic

獨立主機升級版

HK$30,000 / 年繳
12 vCPU Cores
32 GB RAM
2T SSD Harddisk
100 TB Traffic

獨立主機豪華版

HK$50,000 / 年繳
16 vCPU Cores
64 GB RAM
5T SSD Harddisk
100 TB Traffic

is rated Excellent 4.89 out of 5 based on 3,432 reviews


support agent
How can i help you?